„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК“ ЕАД) е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал – Министерство на здравеопазването. Дружеството е водещ във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени медицински стандарти в съчетание с природни ресурси.

В състава на дружеството влизат 13 специализирани болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти – Баните, Банкя, Карловски Бани, Велинград, Вършец, Кюстендил, Хисаря, Момин проход, Наречен, Овча могила, Павел баня, Сандански и Поморие.

Дружеството предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи, като се използват се природни и лечебни фактори – климат, минерални води, лечебна кал в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезетерапия.

В болниците работи висококвалифициран висш и среден медицински персонал с богат опит и добра съвременна апаратура. По този начин гарантираме трайни положителни резултати и благоприятен ефект при лечението на широк кръг от заболявания при възрастни и деца.

Прием по клинични пътеки

 

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на централна нервна система

 

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на периферна нервна система

Физикална терапия и рехаби-литация при детска церебрална парализа  

 

Физикална терапия и рехаби-литация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

 

Физикална терапия и рехаби-литация на болести на централна нервна система

 

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на периферна нервна система

 

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на опорно-двигателен апарат
Наречен x х  x
Баня,
Карловско
x  x x х x
Велинград х х х х х х
Павел баня  x х x
Овча могила х x
Сандански  x х  x
Поморие  x x х x
Баните,
Смолянско
 x x х x
Момин проход х x x х х х
Вършец х x х х  x  x
Кюстендил х х x x х х х
Хисаря  x  x x х x
Банкя x x x x x x x

 

 

Прием по програма на НОИ

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В „СБР-НК” ЕАД
Съгласно Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г. изм., бр. 94 от 2014 г., доп., бр. 4 от 2015 г., изм. и доп. бр. 7 от 2016 г.). Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. е 61 години за жените и 64 години за мъжете.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Препоръчително е да се представи медицинска документация доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има).

Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация за диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (изтегли ОБРАЗЕЦ).

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. За лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия.

6. За лицата, претърпели трудова злополука разпореждане за приемане на злополуката за трудова .

7. За лицата с професионална болест – експертно решение за признаване на професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

СВОБОДЕН ПРИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

Комплексна цена за един ден болничен престой на пациент

В цената се включва:

Комплексна здравна услуга / медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка /

Извън рехабилитационната програма всеки пациент може да използва предлаганите медицински услуги срещу допълнително заплащане.

Посочените комплексни цени са за 1 легло.

ФИЛИАЛ КАТЕГОРИЯ БРОЙ ЛЕГЛА ЦЕНА
НАСТАНЯВАНЕ В  ПОМЕЩЕНИЕТО
Апартамент 2 легла 44,50
І-ва А* 1 легло 49,50
Наречен І-ва А* 2 легла 39,50
І-ва А 2 легла 36,50
І-ва А 3 легла 34,50
І-ва 2 легла 32,50
І-ва 3 легла 30,50
Ап. с водно легло 2 легла 69,00
Апартамент* 2 легла 66,00
Павел баня Апартамент 2 легла 61,00
І-ва А* 2 легла 57,00
І-ва А 1 легло 61,00
І-ва 2 легла 51,00
І-ва 3 легла 49,00
І І-ра 2 легла 49,00
І І-ра 3 легла 47,00
ВИП 120,00
Ап. с водно легло 2 легла 70,00
Поморие Апартамент 2 легла 66,00
І-ва А* 2 легла 60,00
І-ва 2 легла 47,00
І-ва 3 легла 45,00
Апартамент * 2 легла 53,00
Кюстендил Апарт. с водно легло 2 легла 51,00

 

Апартамент 2 легла 44,50
І-ва А* 2 легла 41,50
І-ва А 2 легла 35,50
І-ва А 3 легла 34,50
І І-ра 1 легло 32,50
І І-ра 2 легло 29,50
І І-ра 3 легла 28,50
Апартамент 2 легла 38,50
І-ва А* 2 легла 46,50
І-ва – отделение за 2 легла 36,50
Момин проход възрастни в СБД
І-ва – отделение за 3 – 4 легла 25,50
рехабилитация на деца
в СБД
І І-ра 2 легла 28,50
І І-ра 3 легла 27,50
Апартамент* 2 легла 44,50
Апартамент 2 легла 40,50
І-ва А* 2 легла 40,50
Велинград І-ва А * 1 легло 40,50
І-ва А 2 легла 36,50
І-ва А 1 легло 36,50
І І-ра 2 легла 31,50
І І-ра 1 легло 31,50
Апарт. с водно легло 2 легла 53,00
Апартамент* 2 легла 48,00
Хисар І-ва А* 2 легла 43,00
І-ва А* 1 легло 40,00
І-ва А* 2 – 3 легла 38.00
І І-ра 1 легло 32,00
І І-ра 2 легла 30,00
І І-ра 3 легла 30,00
Апартамент* 2 легла 51,00
І-ва А* 1 легло 43,00
Баня Карловско І-ва А* 2 легла 41,00
І-ва А 1 легло 36,00
І-ва А 2 легла 35,00
І-ва А 3 легла 35,00
І І-ра 2 легла 28,00
І І-ра 3 легла 28,00
Ако имате въпроси или търсите консултация, свържете се с дружеството!

 

Апартамент 2 легла 45,00
І-ва А* 2 легла 41,00
Баните Смолянско І-ва А 2 легла 37,00
І-ва А 2 – 3 легла 35,00
І-ва 3 легла 33,00
І І-ра 2 – 3 легла 31,00
Апартамент* 2 легла 48,50
Апартамент 2 легла 38,50
Овча могила І-ва А* 1 легло 42,50
І-ва А* 2 легла 42,50
І І-ра 2 легла 30,50
І І-ра 3 легла 30,50
Апартамент 2 легла 48,50
І-ва А* 2 легла 44,50
Сандански І-ва А 2 легла 37,50
І-ва 2 легла 33,50
І-ва 3 легла 33,50
Апартамент*-блок А 2 легла 49,00
Апартамент*-блок А 1 легло 48,00
Апарт. с водно легло 2 легла 51,00
блок Б
Вършец Апартамент –блок Б 2 легла 39,00
І-ва А* – блок А 2 легла 43,00
І-ва А* – блок Б 2 – 3 легла 38,00
I -ва – блок А 2 – 3 легла 36,00
І-ва – блок А 3 легла 32,00
І-ва – блок Б 2 – 3 легла 32,00
Апартамент* 2 легла 62,00
Банкя І-ва А * 2 легла 56,00
І-ва А 2 легла 44,00

 

Деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала ползват 25 % отстъпка за ден престой от стойността на КЗУ за съответната категория стая.

За филиал Момин проход – деца до 18-годишна възраст с диагноза детска церебрална парализа ползват 40% намаление от цената на КЗУ за I-ва категория стая.

Придружители на лица с трайни увреждания заплащат за ден престой в стационарите на дружеството:

Нощувка – 50% от стойността на КЗУ за съответната категория стая, върху която се начислява 20 % ДДС.

Храна (при изявено желание от страна на придружителя) – в размер на 8,40 лв., от които храна 6 лв., 1,00 лв. режийни разходи и 20% ДДС.

Легенда:

КАТЕГОРИЯ НА ЛЕГЛАТА, КАКТО СЛЕДВА:

АПАРТАМЕНТ*  –  СТАЯ,  ХОЛ,  САНИТАРЕН  ВЪЗЕЛ  –  ОСНОВНО  РЕМОНТИРАН  С

ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕНАТА НА ТЕЛЕВИЗОР И/ИЛИ ХЛАДИЛНИК.

АПАРТАМЕНТ – СТАЯ, ХОЛ , САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, ТЕЛЕВИЗОР И/ИЛИ ХЛАДИЛНИК

“А*” – СТАЯ – ОСНОВНО РЕМОНТИРАНЕ И ХОТЕЛСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ С ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕНАТА НА ТЕЛЕВИЗОР И/ИЛИ ХЛАДИЛНИК.

“А” – СТАЯ С ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕНАТА НА ТЕЛЕВИЗОР И/ИЛИ ХЛАДИЛНИК I – СТАЯ СЪС САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ

  • – СТАЯ С ОБЩ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ

 

 Ако имате въпроси или търсите консултация, свържете се с дружеството!

 

Translate »
Еко СПА центрове